HCL nr. 104 din 26.05.2020

0
HCL nr. 104 din 26.05.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 104 din 26.05.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 308 din 19.12.2019 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman

Având în vedere :

  • referatul de aprobare nr. 9716/20.05.2020 iniţiat de către Primarul municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 9778/21.05.2020 întocmit de Serviciul resurse umane, salarizare al Primăriei municipiului Roman;
  • avizul de legalitate nr. 10005 din 26.05.2020 dat de Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 39 din 26.05.2020 al comisiei pentru buget-finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 105 din 26.05.2020 al comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. ”a” și alin. (3) lit. ”c”, al art. 139, alin. (1), al art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea anexelor nr. 2 și nr. 3 ale H.C.L. nr. 308 din 19.12.2019 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Roman prin Spitalul Municipal de Urgenţă Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana Iorga

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU