HCL nr. 102 din 26.05.2020

0
HCL nr. 102 din 26.05.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 102 din 26.05.2020

privind aprobarea vânzării unor imobile

Examinând referatul de aprobare nr. 9471/18.05.2020 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul comun nr. 9558/19.05.2020 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi al Direcţiei Economice;

Văzând avizul de legalitate nr. 9728 din 20.05.2020 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 38 din 22.05.2020 al Comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 43 din 22.05.2020 al Comisiei urbanism şi administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 103 din 22.05.2020 al Comisiei juridice;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „c”, alin. 6, lit „b”, ale art. 108, alin. 1, lit. „e”, ale art. 363-364, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă raportul de evaluare pentru terenuri proprietate privată a Municipiului Roman, menționate în anexa la prezenta hotărâre, realizate de evaluator atestat ANEVAR, ing. Faur Daniel.

Art. 2 Aprobă vânzarea prin negociere directă a terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman, pornind de la preţul stabilit prin raportul de evaluare realizat de evaluator atestat ANEVAR ing. Faur Daniel, înscrise în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Comisia numită prin H.C.L. nr. 172/2018, va notifica în termen de 15 zile de la data întrării în vigoare a prezentei hotărâri, proprietarii
construcţiilor care se află pe teren, pentru ca aceştia să-şi exercite dreptul de preemţiune.

Art. 4 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana Iorga

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU