HCL nr. 097 din 22.04.2021

0
HCL nr. 097 din 22.04.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 97 din 22.04.2021

privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 27596 din 09.04.2021 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 28782 din 14.04.2021 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 29561 din 16.04.2021 dat de secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 37 din 19.04.2021 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 106 din 19.04.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare adresele transmise de Direcția Municipal Locato, înregistrate la Primăria municipiului Roman sub nr. 24300/30.03.2021, 25309/01.04.2021, 26729/07.04.2021, 27647/09.04.2021 și 27922/12.04.2021;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), precum şi ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. (1), precum și cele ale art. 196, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 3411/10.12.1991 încheiat între RAGLT Roman și dnii Bîrzu Culiță și Mariana, ce are ca obiect apartamentul nr. 8, situat în blocul 18.B, etajul I, scara A din str. Smirodava, mun. Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor, respectiv Bârzu Culiță și Mariana în loc de Bîrzu Culiță și Mariana, cum greșit s-a menționat.

Art. 2 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 10018/21.09.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii Atanase Arsene și Stefania, ce are ca obiect apartamentul nr. 25, situat în blocul 3, etajul IV, scara B din str. Ștf. cel Mare, mun. Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor, respectiv Atanase Arsene și Ștefanida în loc de Atanase Arsene și Stefania, cum greșit s-a menționat.

Art. 3 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 12479/28.12.1992 încheiat între RAGLT Roman și dna Amarandei Elena, ce are ca obiect apartamentul nr. 95, situat în blocul 2, etajul P, scara A din str. Unirii, mun. Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a adresei apartamentului, respectiv apartamentul 95, blocul 2, etajul II, scara C, str. Unirii în loc de apartamentul nr. 95, blocul 2, etajul P, scara A , str. Unirii, cum greșit s-a menționat.

Art. 4 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 5446 din anul 1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii Fărăoanu Fănică și Ana, ce are ca obiect apartamentul nr. 7, situat în blocul 4, etajul III, scara A din str. T. Vladimirescu, mun. Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor, respectiv Faraoanu Fanică și Ana în loc de Fărăoanu Fănică și Ana, cum greșit s-a menționat.

Art. 5 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 8141 din anul 1992 încheiat între RAGLT Roman și dna Stafie Emiliea, ce are ca obiect apartamentul nr. 17, situat în blocul 4, etajul IV, scara A din str. Smîrdan, mun. Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a sumei achitată de cumpărător în rate lei, respectiv 134.260 lei în loc de 134.220 lei, cum greșit s-a menționat.

Art. 6 Primarul prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU