HCL nr. 096 din 22.04.2021

0
HCL nr. 096 din 22.04.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 96 din 22.04.2021

privind îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul unor hotărâri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 28665 din 14.04.2021 înaintat de către Primarul municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum si raportul de specialitate nr. 29065 din 15.04.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 29561 din 16.04.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 24 din 19.04.2021 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism și avizul favorabil nr. 105 din 19.04.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 10, alin. 3 din Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilități publice, precum și prevederile art. 442 C. proc. Civ;

În temeiul art. 129, alin. 2), lit. „e”, ale art. 139, ale art. 140, precum si ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 3 din H.C.L. 8/2021 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Roman în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul A.D.I. “AQUA NEAMȚ, în sensul că se înlocuiește noțiunea de „Consiliu de administrație” cu cea de „Consiliu director”.

Art. 2 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 3 H.C.L. nr. 42/2021 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Roman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO NEAMȚ”, în sensul că se înlocuiește noțiunea de „Consiliu de administrație” cu cea de „Consiliu director”.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 8/2021 și H.C.L. nr. 42/2021 rămân neschimbate.

Art. 4 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU