HCL nr. 098 din 22.04.2021

0
HCL nr. 098 din 22.04.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 98 din 22.04.2021

privind aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 28145 din 12.04.2021 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 28151 din 12.04.2021 întocmit de către Direcţia Economică;

Văzând avizul de legalitate nr. 29561 din 16.04.2021 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 42 din 19.04.2021 al Comisiei pentru buget-finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 107 din 19.04.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 57, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice lcocale, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. „b” și alin. (4), lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă contul anual de execuție bugetară pe anul 2020, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Roman prin aparatul de specialitate și Direcția Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU