HCL nr. 095 din 22.04.2021

  0
  323

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 95 din 22.04.2021

  privind aprobarea vânzării unei locuințe

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 28.683 din 14.04.2021 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialiate nr. 29069 din 15.04.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică – Biroul Evidență Patrimoniu și Asociații de Proprietari;

  Văzând avizul de legalitate nr. 29561 din 16.04.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 36 din 19.04.2021 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 104 din 19.04.2021 al Comisiei juridice;

  Având în vedere:

  • adresa Direcției Municipal Locato Roman nr. 2129/08.10.2020, înregistrată la Primăria Roman cu nr. 19655/08.10.2020, prin care ni se transmite cererea doamnei Filimon Tereza privind cumpărarea locuinței din strada Dumbrava Roșie nr. 29;
  • prevederile art. 129, alin. 2, lit. c) și alin. (6), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și prevederile Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat;

  În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g”, al art. 140, precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă vânzarea directă către doamna Filimon Tereza a imobilului cu destinația de locuință situat în Roman, str. Dumbrava Roșie, nr. 29, compus din 3 camere, bucătărie, baie și 3 holuri, în suprafață utilă de 76,36 mp, suprafață construită de 93 mp, înscris în Cartea Funciară a Municipiului Roman nr. 56705, având nr. cadastral 56705-C1-U3 și a terenului CPT în suprafață de 117,20 mp;

  Art. 2 Se aprobă prețul vânzării în sumă de 80.000 lei, conform Raportului de Evaluare întocmit de evaluator Daniel Faur, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;

  Art. 3 Se acordă mandat primarului municipiului Roman să îndeplinească toate formalitățile necesare vânzării imobilului menționat la art. 1 și să semneze, la notar, contractul de vânzare-cumpărare cu privire la acest imobil;

  Art. 4 Directia Juridica și Administrație Publică și Direcția Economică, vor duce la indeplinire prezenta hotarare

  Art. 5 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  George-Dragoș BARCĂ

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU