HCL nr. 094 din 22.04.2021

  0
  341

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 94 din 22.04.2021

  privind darea în administrare a unor bunuri imobile (construcţii şi terenuri), aparţinând domeniului public al Municipiului Roman, către Spitalul Municipal de Urgenţă Roman

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 28.682 din 14.04.2021 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 29067 din 15.04.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică – B.E.P.A.P.;

  Văzând avizul de legalitate nr. 29561 din 16.04.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 35 din 19.04.2021 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 103 din 19.04.2021 al Comisiei juridice;

  Având în vedere:

  • prevederile O.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
  • prevederile H.G. nr. 866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al municipiilor, oraşelor şi comunelor şi în administrarea consiliilor locale respective;
  • prevederile H.G. nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale;
  • prevederile H.G. nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
  • prevederile art. 286, alin (1) și alin. (4), ale art. 289 și art. 290 precum și ale art. 298-301 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
  • prevederile art. 867-870 din Codul Civil ce reglementează ca normă generală exercitarea dreptului de administrare asupra proprietăţii publice a autorităţilor administraţiei publice locale;

  Luând în considerare prevederile art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  În temeiul art 139, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă darea în administrare a terenului în suprafață de 1317 mp și a clădirii Policlinică, cu regim de inălțime P+II, în suprafață construită de 1317 mp, suprafață desfășurată de 3951mp, imobil înscris în Cartea Funciară nr. 59828 Roman, cu valoarea de inventar de 550103 lei – aparţinând domeniului public al municipiului Roman, cu excepția:

  1. cabinetelor medicale care au fost vândute, conform anexei nr. 1 la prezenta;
  2. cabinetelor date în administrare, conform anexei nr. 2 la prezenta;
  3. cabinetelor concesionate, conform anexei nr. 3 la prezenta;

  Art. 2 Darea în administrare a bunurilor imobile (construcţie şi teren) precizate la art. 1, se va face pe bază de contract de dare în administrare ce se va încheia între Municipiul Roman, în calitate de proprietar al bunurilor imobile mai sus prezentate şi Spitalul Municipal de Urgență Roman.

  Art. 3 Se aprobă contractul de dare în administrare prevăzut în anexa nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre;

  Art. 4 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman, şi serviciile specializate să semneze contractul de dare în administrare şi actele adiţionale ulterioare care vor fi încheiate cu Spitalul Municipal de Urgență Roman;

  Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Roman prin Direcția Juridică și Administrație Publică şi Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi Spitalul Municipal de Urgență Roman;

  Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija Secretarului general al Municipiului.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  George-Dragoș BARCĂ

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU