HCL nr. 093 din 22.04.2021

0
HCL nr. 093 din 22.04.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 93 din 22.04.2021

privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 22835 din 24.03.2021 inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum si raportul de specialitate nr. 2299 1din 25.03.2021 întocmit de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale;

Văzând avizul de legalitate nr. 29561 din 16.04.2021 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 41 din 19.04.2021 al comisiei pentru buget – finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 102 din 19.04.2021 al comisiei juridice,;

Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Având în vedere prevederile:

  • art. 5, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • art. 491 și art. 493, alin (7), din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „c”, al art. 139, alin. 3, al art. 140, precum şi al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă indexarea impozitelor și taxelor locale, care constau intr-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, cât și limitele amenzilor pentru anul 2022, cu rata inflației de 2,6 %, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului Municipiului Roman.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primăriei Municipiului Roman: www.primariaroman.ro.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU