HCL nr. 075 din 31.03.2021

0
HCL nr. 075 din 31.03.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 75 din 31.03.2021

privind aprobarea dezmembrării unui teren

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 21.651 din 22.03.2021 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 22.099 din 23.03.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 23326 din 25.03.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 27 din 29.03.2021 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 84 din 30.03.2021 al Comisiei juridice;

Având in vedere:

  • solicitarea proiectantului comunicată pe e-mail,
  • prevederile art. 23 și art. 24 din Legea nr. 7/1996 privind legea cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  • art. 23, lit. e), art. 132, alin. (1), respectiv art. 135, alin. (1), lit. a) și alin. (3) din Ordinul nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;
  • art. 6, pct. 6 lit. „c” din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
  • Art. 298, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • Art. 879, alin. 2, art. 880 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit „c”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafață de 8468 m.p., cu nr. cadastral 59671, situat în strada Moldovei, proprietate privată a municipiului Roman, după cum urmează:

  • lotul 1 – în suprafață de 2064 m.p. – curți construcții;
  • lotul 2 – în suprafață de 2135 m.p. – curți construcții;
  • lotul 3 – în suprafață de 4269 m.p. – curți construcții;(2) Dimensiunile și vecinătățile loturilor sunt cele înscrise în planul de situație anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se dă mandat Primarului municipiului Roman de a semna in numele municipiului Roman, actul autentic de dezmembrare și să efectueze demersurile de înscriere în registrele de publicitate imobiliară.

Art. 3 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU