HCL nr. 076 din 31.03.2021

  0
  184

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 76 din 31.03.2021

  privind modificarea H.C.L. nr. 219 din 18.12.2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de necesitate nr. 1158 din 22.03.2021 întocmit de către C.S.M. Roman, referatul de aprobare nr. 22.046 din 22.03.2021 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 22100 din 23.03.2021 întocmit şi înaintat de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Serviciul Resurse Umane Salarizare;

  Având în vedere, precum și Hotărârea Consiliului de Administrație a C.S.M. Roman nr. 61 din 23.03.2021;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 23326 din 25.03.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 34 din 29.03.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 85 din 30.03.2021 al Comisiei juridice;

  În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. (2), lit. ”d” şi alin. (7), lit. ”f”, ale art. 139, alin. (1), ale art. 140, alin. (1), precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administartiv;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă modificarea anexei nr. 2 (Organigrama CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN) la H.C.L. nr. 219/2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;

  Art. 2 Se aprobă modificarea anexei nr. 3 (Stat de Functii CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN) la H.C.L. nr. 219/2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

  Art. 3 Primarul municipiului Roman prin Club Sportiv Municipal Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 4 Secretarul general al Municipiului Roman va asigura, conform legii, comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  George-Dragoș BARCĂ

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU