HCL nr. 074 din 31.03.2021

0
HCL nr. 074 din 31.03.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 74 din 31.03.2021

privind aprobare documentație atribuire teren în concesiune prin licitație publică

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 21637 din 22.03.2021 înaintat de către Primar – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 22138 din 23.03.2021 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 23326 din 25.03.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 26 din 26.03.2021 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 83 din 30.03.2021 al Comisiei juridice;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 147 din 30.07.2020;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 39, art. 48, alin. 3, art. 56, alin. 1 şi anexei 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul dispozițiilor art. 302-331, art. 108, alin. 1, lit. „b” și „c”, art. 129, alin. 2, lit. “c” și alin. 6, lit. „a” şi „b”, ale art. 139, alin. 3, ale art. 140, alin. 1, ale art. art. 362, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Documentația de atribuire a contractului de concesiune, pentru terenul intravilan în suprafață de 4982 mp, pentru o perioadă de 49 de ani, situat în municipiul Roman, punct ”Poligon”, având număr cadastral 59906, înscris în Cartea Funciară nr. 59906 UAT Roman, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Dreptul de concesiune se înscrie în Cartea Funciară de către concesionar.

Art. 3 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU