HCL nr. 066 din 31.03.2021

0
HCL nr. 066 din 31.03.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 66 din 31.03.2021

PROIECT: „Creșterea eficienței energetice în sectorul locuințelor din Municipiul Roman”

Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de Investiţii 3.1.A. – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. Clădiri rezidențiale
Apel de proiecte: POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI.

privind modificarea H.C.L. nr. 169 din 19.07.2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând referatul de aprobare nr. 19840 din 16.03.2021 înaintat de către domnul Achiriloaei Leonard – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 20351 din 17.03.2021 al Direcţiei Tehnice şi de Investiţii,

Văzând avizul de legalitate nr. 23326 din 25.03.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 32 din 29.03.2021 al Comisiei pentru buget – finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 75 din 30.03.2021 al Comisiei juridice,

Având în vedere Apelul de proiecte nr. POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiţii 3.1.A. – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. Clădiri rezidențiale;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică articolele 2 şi 4 din H.C.L. nr. 169 din 19.07.2018, care vor avea următorul conținut:
Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice în sectorul locuințelor din Municipiul Roman”, în cuantum de 7.722.005,15lei (inclusiv T.V.A.);
Art. 4. Contribuția Asociației de proprietari va fi de: 1.808.083,51 lei (eligibil și neeligibil), din care 963.085,32 lei reprezintă ajutor de natură socială acordat de către municipiul Roman; ”

Art. 2 Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 169 din 19.07.2018, conform anexei 1 la prezenta hotărâre;

Art. 3 Se aprobă devizul general actualizat al proiectului, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman;
  • Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est;
  • Serviciului „Managementul Proiectelor” – Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU