HCL nr. 067 din 31.03.2021

0
HCL nr. 067 din 31.03.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 67 din 31.03.2021

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 220 din 27.09.2018 privind regimul juridic, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare situate pe raza Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 21413 din 19.03.2021 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 21611 din 22.03.2021 întocmit de către Serviciul Administrare parcări și semnalizare rutieră;

Văzând avizul de legalitate nr. 23326 din 25.03.2021 al Secretarului General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 20 din 29.03.2021 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum și avizul favorabil nr. 76 din 30.03.2021 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. (6), lit.”a”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. (1), lit.”a” din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea anexei nr. 4 din H.C.L. nr. 220 din 27.09.2018, după cum urmează:

  • Se completează <Locațiile parcărilor publice cu plată> cu „Punctul 12 ”Judecătorie”, cu mențiunea că 9 (nouă) locuri vor fi rezervate în mod gratuit pentru Judecătorie Roman.
  • Se radiază poziția “Judecătorie” de la punctul “Parcări publice cu plată, acces cu bariere”.

Art. 2 Primarul, prin aparatul de specialitate și serviciile publice de interes local, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului General al Municipiului Roman, persoanelor și autorităților interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU