HCL nr. 065 din 31.03.2021

0
HCL nr. 065 din 31.03.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 65 din 31.03.2021

PROIECT: „Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi”

Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiţii 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie),
reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Apel de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 – 7 Regiuni.

privind modificarea H.C.L. nr. 141 din 22.06.2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând referatul de aprobare nr. 19839 din 16.03.2021 înaintat de către domnul Achiriloaei Leonard – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 20349 din 17.03.2021 al Direcţiei Tehnice şi de Investiţii,

Văzând avizul de legalitate nr. 23326 din 25.03.2021 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 31 din 29.03.2021 al Comisiei pentru buget – finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 74 din 30.03.2021 al Comisiei juridice,

Având în vedere Apelul de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 – 7 Regiuni, Axa prioritară 5 – „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de Investiţii 5.2 – „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”,

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică articolele 3 şi 4 din H.C.L. nr. 141 din 22.06.2018, care vor avea următorul conținut:
Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi”, în cuantum de 5.824.831,81 lei (inclusiv T.V.A.);
Art. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Roman, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului (1.637.710,06 lei), cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 83.742,45 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi”; ”

Art. 2 Se aprobă devizul general actualizat al proiectului, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica de către Secretarul Municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman;
  • Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est;
  • Serviciului „Managementul Proiectelor” – Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU