HCL nr. 064 din 31.03.2021

0
HCL nr. 064 din 31.03.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 64 din 31.03.2021

privind încheierea unui acord de parteneriat în vederea reabilitării clădirii „Ambulatoriu de specialitate” (Policlinica Roman)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr, 20707 din 17.03.2021 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate comun nr. 20755 din 18.03.2021 întocmit de către Direcția Tehnică și Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 23326 din 25.03.2021 al Secretarului general al municipiului Roman avizul favorabil nr. 22 din 29.03.2021 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 73 din 30.03.2021 al Comisiei juridice,;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. ”c” și ”e” și alin. 9, lit. ”a”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă încheierea unor acorduri de parteneriat cu titularii dreptului de proprietate ai spațiilor, din „Ambulatoriu de specialitate” (Policlinica Roman), imobil situat în municipiul Roman, str. Tineretului, nr. 28, în vederea realizării lucrărilor de reabilitare ale clădirii, nominalizați în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modelul cadru al acordului de parteneriat, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Direcția Juridică și Administrație Publică, Direcția Tehnică și Investiții și Direcția Economică.

Art. 4 Secretarul general al Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU