HCL nr. 063 din 31.03.2021

0
HCL nr. 063 din 31.03.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 63 din 31.03.2021

privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Roman pentru anul 2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

  • referatul de necesitate nr. 3899 din 15.03.2021 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman;
  • referatul de aprobare nr. 19844 din 16.03.2021 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 20313 din 17.03.2021 întocmit de către Direcția Economică;
  • avizul de legalitate nr. 23326 din 25.03.2021 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 30 din 29.03.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 72 din 30.03.2021 al Comisiei juridice;
  • avizul consultativ favorabil al Consiliului Județean Neamț, aprobat prin Hotărârea de Consiliu Judeațean nr. 34 din 25 februarie 2021;
  • art. 112, alin. (3), lit. b), art. 118, art. 119 și art. 120, lit. d) din Legea asistenței sociale – Legea nr. 292/2011 cu modificările și completările actuale;
  • Ordinul Ministerului Muncii și Justiţiei Sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București;
  • Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrarea publică, republicată;
  • art. 6, alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a  tructurii orientative de personal;
  • art. 2, lit. c), art. 3 alin. 2 lit. b) și art. 5 alin. (1), (2) și (3) din Anexa 2 a Hotărârii de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal ;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. d) și alin. 7, lit. b), al art. 139, alin. 1, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Roman pentru anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția de Asistență Socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărarea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU