HCL nr. 062 din 31.03.2021

0
HCL nr. 062 din 31.03.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 62 din 31.03.2021

privind transmiterea în folosință gratuită a unui spațiu către IPJ Neamț

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 20294 din 16.03.2021 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 20334 din 17.03.2021 al Direcției Juridice și Administrație Publică;

Luând în considerare adresa nr. 12605/18.02.2021 înaintată de către I.P.J. Neamț;

Văzând avizul de legalitate nr. 23326 din 25.03.2021 al Secretarului General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 21 din 29.03.2021 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 71 din 30.03.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere Ordinul M.A.I. nr. 139/16.09.2020 privind unele măsuri organizatorice în domeniul înmatriculării vehiculelor, precum și prevederile art. 874 din Codul Civil;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. (6), lit. „b”, al art. 139, al art. 140, precum şi al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1). Se aprobă transmiterea în folosință, cu titlu gratuit, către Inspectoratul de Poliție al Județului Neamț, a spațiului în suprafață utilă de 63,75 mp, situat în blocul nr. 11 din Pietonalul Ștefan cel Mare, parter II, compus din cameră – 30,22 mp, hol – 6,06 mp, grup sanitar – 5,26 mp, depozit – 22,21 mp, identificat conform anexelor nr. 1A și 1B la prezenta hotărâre, în vederea amenajării și deschiderii unui punct de lucru al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Neamț.
(2) Transmiterea spațiului identificat la art. 1 se va face pe perioada desfășurării activității de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Neamț.

Art. 2 Predarea-primirea bunurilor menționate la art. 1 se va realiza pe baza unui protocol de predare-primire.

Art. 3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman şi serviciile specializate să semneze protocolul de preluare-predare.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Roman prin Direcția Juridică și Administrație Publică şi Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija Secretarului general al municipiului Roman.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU