HCL nr. 061 din 31.03.2021

0
HCL nr. 061 din 31.03.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 61 din 31.03.2021

privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 230/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 13696 din 23.02.2021 întocmit de către dnul Radu-Cătălin Curpăn – consilier local, precum și raportul de specialitate nr. 20440 din 17.03.2021 întocmit de către Biroului Administrație Publică și Relația cu Consiliul local;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 23326 din 25.03.2021 dat de Secretarul General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 19 din 29.03.2021 al Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism, precum și avizul favorabil nr. 70 din 30.03.2021 al Comisiei Juridice;

Luând în considerare dispozițiile art. 129, alin. 2, lit. „a” și „d” și alin. 3, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Roman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 230 /2019 se modifică și completează după cum urmează:

 • Aliniatul 1 al art. 6 se modifică și va avea următorul conținut:
  „ 1) După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în prima ședință, pe o perioadă de 2 luni, care conduce ședințele consiliului și semnează hotărârile adoptate de acesta. Președintele de ședință se alege prin vot deschis cu majoritate simplă, prevăzută la art. 5, lit. ee) din Cod. ”
 • La art. 18 se introduce alineatul 9 care va avea următorul conținut:
  „În cazul ședințelor ordinare, ordinea de zi va conține din oficiu și punctul <Întrebări și interpelări adresate primarului și/sau viceprimarului.>”
 • Aliniatul 3 al art. 20 se modifică va avea următorul conținut:
  „Președintele de ședință este obligat să asigure luarea cuvântului de către inițiator pentru susținerea proiectului de hotărâre ori de câte ori acesta o solicită.”
 • Alin. 3 și 4 ale art. 27 se modifică și vor avea următorul conținut:
  „(3) Răspunsul solicitat în conformitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, în scris până cel mai târziu la următoarea ședință a consiliului local.
  (4) În situația în care răspunsul nu poate fi transmis imediat, întrebările vor fi transmise și în format letric.”

Art. 2 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, persoanelor și autorităților interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU