HCL nr. 047 din 25.02.2021

0
HCL nr. 047 din 25.02.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 47 din 25.02.2021

privind aprobarea încheierii unui contract de schimb

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 12054 din 17.02.2021 înaintat de Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 12384 din 18.02.2021 emis de către Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 13076 din 19.02.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 16 din 23.02.2021 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 47 din 23.02.2021 al Comisiei juridice;

În temeiul dispoziţiilor art. 1763-1765 din Codul civil, ale art. 108, lit. „e”, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit.”c” și alin. (6), lit. ”b”, ale art. 139, alin. (3), ale art. 140, alin. (1), precum și ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rapoartele de evaluare conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă încheierea contractului de schimb între Municipiul Roman şi domnul Bombea Stelian, părțile transferând dreptul de proprietate după cum urmează:

  • Municipiul Roman predă către domnul Bombea Stelian suprafaţa de 35 m.p. teren situat în Roman, Bulevardul Roman Mușat, nr. 39 – 41, identificată cu nr. cadastral 59777, înscris în CF nr. 59777, înscris în anexa la H.C.L. nr. 257/31.10.2019 privind inventarul domeniului privat, la poziția 3, cu o valoare de inventar de 5663 lei, evaluat la 11.600 lei conform raport de evaluare întocmit de evaluator ANEVAR Faur Daniel nr. 2/2007/30.07.2020.
  • domnul Bombea Stelian predă Municipiului Roman suprafaţa de 97 m.p. teren situată în mun. Roman, str. Valter Mărăcineanu, nr. 6, cu nr. cadastral 2782, evaluat la 11.600 lei, conform raport de evaluare întocmit de evaluator ANEVAR Faur Daniel nr. 3/2007/30.07.2020.

Art. 3 Contractul prevăzut la art. 2 se va încheia în formă autentică, iar cheltuielile ocazionate de acesta vor fi suportate în mod egal de către părți în condițiile art. 1765 Cod civil.

Art. 4 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU