HCL nr. 046 din 25.02.2021

0
HCL nr. 046 din 25.02.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 46 din 25.02.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 3/09.01.2019 privind darea in administrare a unor bunuri catre Directia Municipal Locato si aprobarea unor tarife

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 11201 din 15.01.2021 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate comun nr. 11577 din 16.02.2021 întocmit de către Direcția Juridica și Administrație Publică și Direcția Economică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 13076 din 19.02.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 20 din 23.02.2021 al Comisiei pentru buget finanțe, precum și avizul favorabil nr. 46 din 23.02.2021 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile art. 19 și art. 28 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 129, alin (2) lit. ”d” si alin. (7), ale art. 139, ale art. 140, alin. (1), precum si ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 2, alin. (3) și alin. (5) din H.C.L. nr. 3/08.01.2019 privind darea în administrare a unor bunuri către Direcția municipal Locato și aprobarea unor tarife, care vor avea următorul conținut:
(3) închiriere vidanja lei/cursa – 370 lei, la care se adaugă tariful de 3,75 lei/km pentru serviciile prestate în afara Municipiului Roman.
……
(5) manopera prestări servicii lei/ora – 25,29 lei.

Art. 2 Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 3/08.01.2019 rămân neschimbate.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, Direcției Municipal Locato si persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU