HCL nr. 048 din 25.02.2021

0
HCL nr. 048 din 25.02.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 48 din 25.02.2021

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 244/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 12922 din 19.02.2021 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 12923 din 19.02.2021 întocmit de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale;

Văzând avizul de legalitate nr. 13076 din 19.02.2021 al Secretarului Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 22 din 23.02.2021 al comisiei pentru buget – finanțe, precum și avizul favorabil nr. 55 din 23.02.2021 al comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997, având în vedere prevederile :

  • art. 5, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
  • art. 470 și art. 491, din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Având în vedere dispozițiile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrația publică potrivit căruia “ În cazul reglementării unei situații care, din cauza ircumstanțelor sale excepționale, impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedură de urgență prevăzută de reglementările în vigoare.”

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. (b) și alin. 4, lit.(c), art. 139, alin. 3, art. 140 și art. 196, alin. 1, lit. (a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă completarea art. 2 din H.C.L. nr. 244/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, în sensul acordării bonificației prevăzute la lit. a), b) și c) și pentru taxa pe terenuri și clădiri pentru persoane fizice și juridice.

Art. 2 (1) Se aprobă modificarea pct. 1 d. lit. A. alin. (3) din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 244/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, așa cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 19 din 28.01.2021, după cum urmează:
“În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.”.
(2) Se aprobă modificarea pct. 1 d. lit. B. alin. (4) din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 244/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, așa cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 19 din 28.01.2021, care are următorul cuprins:
“ Începând cu 01.01.2021 în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mari de un an, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația depunerii unei declarații la organul fiscal local în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a contractului și datorează taxa pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.”
(3) Se aprobă modificarea pct. 1d. lit. B. alin. (6) din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 244/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, așa cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 19 din 28.01.2021, care are următorul cuprins:
„Începând cu 01.01.2021 în cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la o perioadă mai mare de un an, taxa pe clădiri se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.”
(4) Se aprobă modificarea pct. 2. alin. (1) și (2) din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 244/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, așa cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 19 din 28.01.2021, care are următorul cuprins:
“Începând cu 01.01.2021 în cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la o perioadă mai mare de un an, taxa pe teren se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.
Începând cu 01. 01.2021 în cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mari de un an, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația depunerii unei declarații la organul fiscal local în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a contractului și datorează taxa pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.”

Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică corespunzător H.C.L. nr. 244/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului Municipiului Roman.

Aducerea la cunoștința publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primăriei Municipiului Roman: www.primariaroman.ro.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU