HCL nr. 037 din 24.02.2022

0
HCL nr. 037 din 24.02.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 37 din 24.02.2022
privind aprobarea vânzării unor locuințe A.N.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând referatul de aprobare nr. 11.721 din 17.02.2022 înaintat de către domnul Radu-Constantin Samson – Viceprimarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 11.831 din 18.02.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 12139 din 18.02.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, precum şi avizul favorabil nr. 22 din 21.02.2022 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 40 din 22.02.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere cererea nr. 93.319 din 06.12.2021 depusă de doamna Grigoraș Mihaela Ramona, cererea nr. 91.536 din 24.11.2021 depusă de domnul Trifan Ionuț Cătălin, cererea nr. 13.872 din 17.07.2021 depusă de domnul Moisii Gabriel Eduard, cererea nr. 49.946 din 02.07.2021 depusă de domnul Modoșa Iosif, precum și procesul verbal nr. 11.712/17.02.2022 încheiat de Comisia de vânzare a locuințelor A.N.L.;

Luând în considerare prevederile art. 10 și următoarele din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și ale art. 19^2, din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. 6, lit. „b”, ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum și ale ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2009 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare, bl. 15, sc. C, ap. 27, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 96.131,70 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

Art. 2. Se aprobă vânzarea, către doamna GRIGORAȘ MIHAELA RAMONA, posesoare a CI seria xx nr. xxxxxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 271/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare, bl. 15, sc. C, ap. 27, jud. Neamț, compus din 1 cameră și dependințe, suprafață utilă de 33,64 mp, suprafață
construită de 45,40 mp, suprafață cote indivize aferente din construcție CPC 19,18 mp, teren în folosință CPT 5,68/791, înscris în CF a UAT Roman nr. 50891-C1-U59.

Art. 3. Vânzarea locuinţei identificată la art. 1 și 2 din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 14.419,76 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 961,32 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 15 ani, conform planului de rambursare – anexa 1 la prezenta hotărâre. Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.
Art. 4. Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare, bl. 15, sc. D, ap. 12, jud. Neamț, întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 120.414,5 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

Art. 5. Se aprobă vânzarea, către domnul TRIFAN IONUȚ CĂTĂLIN, posesor a CI seria xx nr. xxxxxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 287/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare, bl. 15, sc. D, ap. 12, jud. Neamț, compus din 2 cameră și dependințe, suprafață utilă de 51,52 mp, suprafață construită de 65,57 mp, suprafață cote indivize aferente din construcție CPC 26,70 mp, teren în folosință CPT 8,20/791, înscris în CF a UAT Roman nr. 50891-C1-U25.

Art. 6. Vânzarea locuinţei identificată la art. 4 și 5 din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 18.062,18 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului, și a unui comision de 1204 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare. Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 25 ani, conform planului de rambursare – anexa 2 la prezenta hotărâre. Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 7. Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare, bl. 15, sc. D, ap. 26, jud. Neamț, întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 94.755 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

Art. 8. Se aprobă vânzarea, către domnul MOISII GABRIEL EDUARD, posesor a CI seria xx nr. xxxxxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 301/01.01.2019, a  imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare, bl. 15, sc. D, ap. 26, jud. Neamț, compus din 1 cameră și dependințe, suprafață utilă de 38,46 mp, suprafață construită de 51,90 mp, suprafață cote indivize aferente din construcție CPC 19,23 mp, teren în folosință CPT 7,41/791, înscris în CF a UAT Roman nr. 50891-C1-U11.

Art. 9. Vânzarea locuinţei identificată la art. 7 și 8 din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 40.000 lei, reprezentând 42.21413% din valoarea de vânzare a imobilului, și a unui comision de 947,5 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare. Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 10 ani, conform planului de rambursare – anexa 3 la prezenta hotărâre. Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 10. Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu, bl. 4, ap. 18, jud. Neamț, întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 67.207 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

Art. 11. Se aprobă vânzarea, către domnul MADOȘA IOSIF, posesor al CI seria xx nr. xxxxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 38/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu, bl. 4, ap. 18, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 51,75 mp, suprafață construită de 63,50 mp, suprafață cote indivize aferente din construcție CPC 31,45 mp, teren în folosință CPT 22.25/419, înscris în CF a UAT Roman nr. 53460-C1-U21.

Art. 12. Vânzarea locuinţei identificată la art. 10 și art.11 din prezenta hotărâre, se va face cu plata integrală, la prețul de 67.207 lei, la care se adaugă comisionul de 1%, respectiv 672 lei.

Art. 13. Se acordă mandat Primarului municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, să îndeplinească toate formalitățile necesare vânzării imobilelor menționate la art. 2, art. 5, art. 8, art.11 și să semneze la notar contractele de vânzare-cumpărare cu privire la aceste imobile.

Art. 14. Directia Juridica și Administrație Publică și Direcția Economică, vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 15. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului general al municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 20
Nr. total al aleșilor locali prezenți 20 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 1 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0