HCL nr. 038 din 24.02.2022

0
HCL nr. 038 din 24.02.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 38 din 24.02.2022
privind actualizarea inventarului terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând referatul de aprobare nr. 11334 din 16.02.2022 inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 11421 din 17.02.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administraţie Publică Locală;

Văzând avizul de legalitate nr. 12139 din 18.02.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, precum și avizul favorabil nr. 11 din 22.02.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 41 din 22.02.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere adresele cu numerele 874/07.01.2022, 96656/16.12.2021,  8331/07.02.2022, 1856/12.01.2022, 7188/02.02.2022, privind introducerea în inventarul domeniului privat a unor terenuri, precum și procesul verbal nr 11465/17.02.2022 încheiat de comisia de stabilire a valorilor de intrare a terenurilor din domeniul privat/public al municipiului Roman;

Luând în considerare adresele cu numerele 1998/15.12.2021 și 11067/16.02.2022, privind radierea unor poziții din inventar.

În conformitate cu prevederile:

  • art. 1, alin. (5) din anexa la Ordinul 3471/2008,
  • art. 129, alin. 2, lit. „c”, ale art. 354, 355 şi ale art. 357, alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
  • art.4, art.6 și art. 9 din H.G. nr. 392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „g”, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă actualizarea inventarului terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se dă acordul de principiu asupra scoaterii din domeniul privat al Municipiului Roman a suprafețelor de teren înscrise de la poziția 2296 la 2299 din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, pentru a fi puse la dispoziția Comisiei municipale de fond funciar.

Art. 3. La data adoptării prezentei hotărâri se radiază poziția 155 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 205/17.12.2009 și poziția 1 din anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 143/27.11.2012.

Art. 4. Direcţia Economică va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele mijloacelor fixe.

Art. 5. În baza prezentei, Biroul evidență patrimoniu și asociații de proprietari va proceda la actualizarea bazei de date electronice nongrafice privind inventarul terenurilor  roprietate privată a municipiului Roman.

Art. 6. Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele fiscale.

Art. 7. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 20
Nr. total al aleșilor locali prezenți 20 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 1 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0