HCL nr. 036 din 24.02.2022

0
HCL nr. 036 din 24.02.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 36 din 24.02.2022
privind aprobarea schimbării destinației unui imobil și înfiinţării unei autogări

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând referatul de aprobare nr. 11937 din 18.02.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate comun nr. 11938 din 18.02.2022 al Serviciului Autorizări Comercial, Transport din cadrul Direcției Juridice și Administrație Publică și al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 12139 din 18.02.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 9 din 22.02.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului și avizul favorabil nr. 38 din 22.02.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere adresa nr. 11657/17.02.2022, prin care dna Loghin Aurelia Naiana, în calitate de administrator al SC SDN RENTAL SOLUTIONS SRL Roman, a solicitat schimbarea destinației imobilului situat în mun. Roman, str. Sucedava nr. 149, din casă de locuit în spațiu de prestări servicii, precum și adresa nr. 11773/17.02.2022 prin care administratorul aceleiași societăți a solicitat emiterea, de către autoritatea publică locală, a unui acord pentru înființarea unei autogări în municipiul Roman, str. Sucedava nr. 149;

Luând în considerare studiul de oportunitate nr. 11790/17.02.2022 privind schimbarea destinației concesiunii terenului în suprafață de 400mp situat în mun. Roman, str. Sucedava nr. 149, din ”teren destinat deservirii locuinței”  în  „teren cu destinație „stație mijloace de transport în comun”.

Luând act de cele înscrise în art. 119, pct. „c”, din Ordinul Ministrului Transporturilor şi infrastructurii nr. 980 din 30.11.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

Având în vedere prevederile Legeii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) lit. „c” și lit. „d” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, precum si ale dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. „a” din același act normativ;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aprobă studiul de oportunitate nr. 11790/17.02.2022 privind schimbarea destinației concesiunii terenului în suprafață de 400 mp situat în municipiul Roman, str. str. Sucedava nr. 149, având nr. cadastral 52135, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se dă acordul pentru schimbarea destinației imobilului construcție situat în mun. Roman, str. Sucedava nr. 149, din locuință în spațiu de prestări servicii- autogară, fără a afecta structura imobilului.

Art. 3. (1) Se aprobă schimbarea destinației concesiunii terenului identificat la art. 1, din „teren destinat deservirii locuinței” în „teren cu destinație „stație mijloace de transport în comun”.
(2) Se aprobă actualizarea redevenței conform anexei 2 la Hotărârii Consiliului Local nr. 293/2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2022, ținând cont de destinația concesiunii aprobată la alineatul precedent, și încheierea unui act adițional la contractul de concesiune.

Art. 4. Se aprobă emiterea acordului pentru înfiinţare autogară în imobilul din în municipiul Roman, str. Sucedava nr. 149 de către SC SDN RENTAL SOLUTIONS SRL Roman, cu respectarea prevederilor Planului Urbanistic General.

Art. 5. Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului și Serviciul Autorizări, Comercial, Transport vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Secretarul General al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 14
Nr. total al aleșilor locali prezenți 20 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 1 Abțineri 6
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0