HCL nr. 034 din 24.02.2022

0
HCL nr. 034 din 24.02.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 34 din 24.02.2022
privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 1.916 din 12.01.2022 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 1.918 din 12.01.2022 întocmit de Serviciul Control, Calitate, Monitorizare Mediu și Marketing Instituțional;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 12139 din 18.02.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 21 din 21.02.2022 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 36 din 22.02.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Ordinului 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. e), ale art. 139, alin. (1), ale art. 140, alin.(1) precum și cele ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Roman, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 20 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 1 Abțineri 1
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0