HCL nr. 033 din 24.02.2022

0
HCL nr. 033 din 24.02.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 33 din 24.02.2022
privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând referatul de aprobare nr. 11257 din 16.02.2022 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 11913 din 18.02.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 12139 din 18.02.2022 dat de secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 7 din 22.02.2022 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 35 din 22.02.2022 al Comisiei  juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare adresele transmise de Direcția Municipal Locato, înregistrate la primăria municipiului Roman sub nr. 9489/10.02.2022 și 11194/16.02.2022;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), ale art. 139, alin. 1, ale art. 140 alin. (1), precum și cele ale art. 196, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 9349/30.06.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii Nistor Cristian si Elena, ce are ca obiect apartamentul nr. 23, situat în blocul 6, etajul IV, scara A din str. Ec. Teodoroiu, municipiul Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a numărului camerelor de locuit ale apartamentului, respectiv 3 camere de locuit în loc de 2 camere de locuit cum greșit s-a menționat.

Art. 2. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 1393/31.iul.1991 încheiat între RAGLT Roman și dnii Crăsnuță Corneliu și Maria, ce are ca obiect apartamentul nr. 95, situat în blocul 19, etajul III, scara E din str. Gloriei, municipiul Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui  cumpărătorului, respectiv Crăsnuță Corneliu și Mariea în loc de Crăsnuță Corneliu și Maria cum greșit s-a menționat.

Art. 3. Primarul prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0