HCL nr. 035 din 24.02.2022

0
HCL nr. 035 din 24.02.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 35 din 24.02.2022
privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând referatul de aprobare nr. 9128 din 09.02.2022 înaintat de primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 10106 din 14.02.2022 întocmit de Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 12139 din 18.02.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 8 din 22.02.2022 al Comisiei pentru Urbanism şi Administrarea Teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 37 din 22.02.2022 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile art. 12 şi 14 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale – Legea nr. 123/2012;

În temeiul dispoziţiilor art. 108 alin. 1, lit. ,,b” şi ,,c”, art. 129, alin. 2, lit ,,c”şi alin. 6, lit. ,,a” şi ,,b”, ale art.139, alin. 3, ale art. 140, alin, 1, ale art. 196, alin. 1, lit ,,a”, precum şi ale art. 362, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se instituie dreptul de uz cu titlul gratuit, pe toată durata de existenţă a capacităţii energetice, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra terenurilor în suprafață totală de 112 mp, proprietate publică a Municipiului Roman, situate pe străzile: Tinosului; Cocorului; Zimbrului; Progresului; Salciei; Sărata și Zebrei, pentru înlocuirea stâlpilor uzați (34 buc), montarea unor stâlpi noi (58 buc) și pentru amplasarea unui PTAb pe str. Zambilelor (20 mp) pentru implementarea proiectului: ,, Îmbunătățirea nivelului de tensiune aferentă PTA 69 Roman.”

Art. 2. Se instituie dreptul de uz cu titlul gratuit, pe toată durata de existenţă a capacităţii energetice, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra terenului în suprafață de 4,00 mp, proprietate publică a Municipiului Roman, situat pe str. Tineretului, nr. 31, pentru amplasarea a 4 stâlpi pentru implementarea obiectivului ,,Alimentare cu energie electrică locuință Iftode Cornel.”

Art. 3. Se instituie dreptul de servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra terenurilor în suprafaţă totală de 130,00 mp situate pe str. Prundului (100 mp) și str. Zambilelor (30 mp) pe durata executării lucrărilor de montare LES, aferente obiectivului de investiţii ,, Îmbunătățirea nivelului de tensiune aferentă PTA 69 Roman.”

Art. 4. Direcţiile de specialitate din cadrul Municipiului Roman vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 20
Nr. total al aleșilor locali prezenți 20 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 1 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0