HCL nr. 023 din 31.01.2019

0
HCL nr. 023 din 31.01.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 23 din 31.01.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 172 din 26.07.2018 privind aprobarea componenței unor comisii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 1878 din 30.01.2019 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 1879 din 30.01.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul favorabil nr. 7 din 31.01.2019 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 23 din 31.01.2019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 1993 din 31.01.2019 dat de către Secretarul municipiului Roman;

În temeiul 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică art. 2 pct. 7 din H.C.L. nr. 172/26.07.2018, care va avea următorul cuprins:
“Se aprobă componența Comisiei pentru analizarea cererilor de repartizare a locuințelor sociale din fondul locativ al Municipiului Roman, după cum urmează:
„ .………………………
7. Sorina Monac – director Direcția de Asistență Socială. ”

Art. 2 Se modifică art. 6 pct. 7 din H.C.L. nr. 172/26.07.2018, care va avea următorul cuprins:
„Se aprobă componența Comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L. din Municipiul Roman, după cum urmează:
„ .………………………
7. Rusu Alexandru – Direcția Municipal Locato”

Art. 3 Celelalte dispoziţii ale hotărârii modificate ramân valabile.

Art. 4 Persoanele nominalizate la art. 1 şi art. 2, Direcția de Asistență Socială și Direcția Municipal Locato Roman vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU