HCL nr. 022 din 28.01.2021

0
HCL nr. 022 din 28.01.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 22 din 28.01.2021

privind procedura de comunicare a actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanță

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 2864 din 15.01.2021 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 3190 din 18.01.2021 întocmit de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale;

Văzând avizul de legalitate nr. 5255 din 22.01.2021 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 11 din 26.01.2021 al comisiei pentru buget – finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 22 din 26.01.2021 al comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Având în vedere prevederile :

  • art. 5 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • art. 46 alin. (8), art. 47 alin. (17) și art. 54 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 3097/2016 pentru aplicarea prevederilor art. 46, alin. (8) și art. 47, alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

În temeiul art. 129, alin. 2, lit.(b) și alin. 4, lit. (c), art. 139, alin. 3, art. 140 și art. 196, alin. 1, lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă actele administrative fiscale, actele de executare și alte acte care pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal local, emise de către organul fiscal local al Municipiului Roman, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Procedura de comunicare a actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local al Municipiului Roman prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă modelul formularelor pentru solicitarea comunicării actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local, conform anexei nr. 3, anexei nr. 4 și anexei nr. 5.

Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija Secretarului General al Municipiului Roman.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primăriei Municipiului Roman: www.primariaroman.ro.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU