HCL nr. 023 din 28.01.2021

0
HCL nr. 023 din 28.01.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 23 din 28.01.2021

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 220 din 27.09.2018 privind regimul juridic, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare situate pe raza Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 3796 din 19.01.2021 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 4016 din 20.01.2021 întocmit de către Serviciul Administrare parcări și semnalizare rutieră;

Văzând avizul de legalitate nr. 5255 din 22.01.2021 al Secretarului General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 23 din 26.01.2021 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum și avizul favorabil nr. 4 din 26.01.2021 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. „c”și alin. (6), lit.”a”, ale art. 139, ale art. 140, precum și ale art. 196, alin. (1), lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea H.C.L. nr. 220 din 27.09.2018, respectiv Regulamentul privind regimul juridic, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare situate pe raza Municipiului Roman, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 • alineatul 1, Art. 10 din Anexa nr.1 se modifică și va avea următorul conținut:
  „Contractele pentru închirierea locurilor din parcările de reşedinţă se încheie, pentru persoane fizice proprietare/domiciliate sau persoane juridice proprietare/chiriaşe ale unor apartamente în imobilele arondate acestor parcări, pentru o perioadă de 1 an sau pentru perioada rămasă până la sfârşitul anului în curs, în intervalul orar 0-24, la un tarif rezultat în urma unei licitaţii organizate de către administratorul de parcare, licitaţie ce porneşte de la un tarif de bază prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre şi aprobat de Consiliul Local al Municipiului Roman.”
 • lit.c), Art. 11 din Anexa nr.1 se modifică și va avea următorul conținut:
  „c) În această primă etapă a procedurii pentru parcările nou amenajate sau cele devenite libere ca urmare a rezilierii contractelor, se poate solicita doar un singur loc de parcare de resedință pentru fiecare apartament și numai dacă solicitantul nu deține garaj amplasat pe domeniul public sau alt loc de parcare închiriat la aceeași adresă.”
 • lit.g), Art. 11 din Anexa nr.1 se modifică și va avea următorul conținut:
  „g) În cazul în care, după epuizarea primei etape a procedurii, respectiv ulterior datei primei licitaţii, nu se ocupă toate locurile de parcare de reşedinţă din zona respectivă, în scopul optimizării exploatării spaţiului, se pot contracta şi mai multe locuri pentru acelaşi apartament, utilizându-se aceeaşi procedură privind depunerea documentaţiilor, cu următoarea licitaţie la interval de 15 zile lucrătoare după data primei licitaţii, continuându-se astfel, în etape, până la completarea locurilor.”
 • lit. f), Art. 13 din Anexa nr.1, se completează cu un nou alineat, care va avea următorul conținut :
  „În cazul mijloacelor auto ale unor instituții, societăți comerciale sau persoane fizice desemnate de acestea, care desfășoară temporar activități pe raza municipiului Roman în colaborare cu administrația publică locală, la cerere, se pot emite abonamente gratuite temporare pentru utilizarea parcărilor publice cu plată. Aceste abonamente vor fi emise de către Serviciul Administrare Parcări și Semnalizare Rutieră, în urma aprobării cererii solicitantului de către primarul municipiului Roman și vor avea inscripționate numele utilizatorului (instituție, persoană juridică, persoană fizică desemnată de acestea), numărul de înmatriculare al autovehiculului, perioada de valabilitate și termenul “Temporar” .”

Art. 2 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate și serviciile publice de interes local, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului General al Municipiului Roman, persoanelor și autorităților interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU