HCL nr. 021 din 28.01.2021

0
HCL nr. 021 din 28.01.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 21 din 28.01.2021

privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile din domeniul public al Statului și administrarea Ministerul Educației și Cercetării, în domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului Local Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 4514 din 21.01.2021 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 4940 din 22.01.2021 întocmit de către Direcția Juridica și Administratie Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 5255 din 22.01.2021 dat de către Secretarul General al Municipiului Roman precum, avizul favorabil nr. 7 din 26.01.2021 al Comisiei pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum si avizul favorabil nr. 21 din 26.01.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere:

  • dispoziţiile art. 292, alin. 1, din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
  • nota transmisă de către M.E.C. – Direcția Patrimoniu și Investiții, înregistrată sub nr. 1136/08.01.2021, prin care ni se solicită transmiterea documentației și pentru imobilul din bd. Roman Mușat nr. 68 (fost Aleea
    Florilor nr. 4) pentru a se iniția un singur proiect de Hotarâre de Guvern de trecere a imobilelor din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Roman;

În temeiul art.129, alin.2 lit. „c”, art.139, alin. 3, lit. „g”, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă solicitarea privind trecerea din domeniul public al Statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării prin Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Liceul cu Program Sportiv-Clubul Sportiv Școlar Roman în domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului Local Roman și a Liceului cu Program Sportiv, a următoarelor bunuri:
1. Imobil nr. MF 101960 compus din teren în suprafață de 30207 mp (52977 mp conform extrasului de carte funciara, respectiv 54818 mp conform H.G. nr. 42/03.02.2016 privind modificarea anexei nr. 8 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, poziția 18), imobil situat în municipiul Roman, Bd. Roman Mușat nr. 86 (fost Aleea Florilor nr. 4A), înscris în Cartea Funciară nr. 59807- Roman;
2. Imobile nr. MF 101953 (compus dintr-o clădire parter în suprafață de 123 mp conform H.G. nr. 42/03.02.2016 privind modificarea anexei nr. 8 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului, poziția 17), imobile situate în municipiul Roman, Bd. Roman Mușat nr. 86 (fost Aleea Florilor nr. 4A), înscrise în Cartea Funciară sub nr. 59807-C1, 59807-C2, 59807-C3, 59807-C4, 59807-C5, 59807-C6 Roman;
(2) Se declară imobilele susmenționate, din bunuri de interes public național în bunuri de interes public local.

Art. 2 Preluarea efectivă, se va face după aprobarea Hotărârii de Guvern privind trecerea din domeniul public al Statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării prin Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Liceul cu Program Sportiv/Clubul Sportiv Școlar Roman în domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului Local Roman și a Liceului cu Program Sportiv.

Art. 3 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului și Direcția Juridică și Administrație Publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului General al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU