HCL nr. 019 din 31.01.2019

0
HCL nr. 019 din 31.01.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 19 din 31.01.2019

privind inițierea procedurii de închiriere prin licitație publică a trupurilor de pășune ce aparțin domeniului privat al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 1730 din 28.01.2019 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 1731 din 28.01.2019 întocmit de către Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 8 din 31.01.2019 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 19 din 31.01.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 1993 din 31.01.2019 al Secretarului municipiului Roman;

Având în vedere cu prevederile:

 • O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
 • H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
 • H.G. nr. 78/2015 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G nr. 34/2013;
 • Ordinului comun nr. 541/210/2009 pentru modificarea şi completarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice nr. 226/235/2003;
 • Ordinului comun M.A.D.R. şi M.D.R.A.P. nr. 407/2051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;
 • Ordinului M.A.D.R. nr. 544/2013 privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;
 • Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 619/2015, pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1, alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legii nr. 72/2002 a zootehniei, republicată și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;
 • Amenajamentul pastoral întocmit pentru suprafețele de pajiști de pe raza municipiului Roman și aprobat prin H.C.L Roman nr. 273 din 19.12.2018;
 • Legii nr. 227/2013 privind codul fiscal;
 • Legii nr. 287/2009 republicată cu modificările ulterioare privind Codul Civil;

În temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (2), litera ”c”, alin. (5), lit. „b”, ale art. 45, alin. (3), ale art. 119 precum și cele ale art. 123, alin. (1) şi (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind inițierea procedurii de închiriere prin licitație publică a trupurilor de pășune, ce aparțin domeniului privat al municipiului Roman, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 (1) Se aprobă inițierea procedurii de închiriere prin licitație publică a suprafeței de 61,8653 ha pășune ce aparține domeniului privat al municipiului Roman și prețurile de pornire la licitație, conform tabelui anexă nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Durata închirierii suprafețelor de pășune ce aparțin domeniului privat al municipiului Roman, este de 10 ani, începând cu data semnării contractului de închiriere, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional cu acordul părților.

Art. 3 Se aprobă Caietul de sarcini privind închirierea prin licitație publică, a suprafețelor de pășune ce aparțin domeniului privat al municipiului Roman, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă Contractul – cadru de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public sau privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă Comisia de evaluare a ofertelor, comisia de evaluare a contestațiilor, membrii supleanți ai comisiei de evaluare și ai comisiei de soluționare a contestațiilor, conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă taxele de achitat de către participanții înscriși la licitație, conform anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă documentele depuse la dosar de către ofertant, înscris la licitație, conform anexei nr. 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Cu ducere la îndeplinire a sarcinilor din prezenta hotărâre se împuternicește Compartimentul Registru agricol, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Roman.

Art. 9 Prezenta hotărâre se comunică persoanelor interesate de către secretarul municipiului Roman.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU