HCL nr. 020 din 31.01.2019

0
HCL nr. 020 din 31.01.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 20 din 31.01.2019

privind dizolvarea și lichidarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 1613 din 25.01.2019 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 1614 din 25.01.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul favorabil nr. 5 din 31.01.2019 al Comisiei pentru administrație publică, sport și turism avizul favorabil nr. 20 din 31.01.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 1993 din 31.01.2019 dat de către Secretarul municipiului Roman;

Având în vedere s.c. nr. 568/F/20.11.2018 pronunțată de Tribunalul Neamț în dosarul nr. 5431/103/2018, precum și dispoziţiile Legii nr. 31/1990R privind societăţile comerciale;

Având în vedere art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. „a”, Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (2), litera ”c”, alin. (5), lit. „b”, ale art. 45, alin. (3), ale art. 119 precum și cele ale art. 123, alin. (1) şi (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă dizolvarea şi lichidarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A., cu sediul în mun. Roman, str. Ștefan cel mare, nr. 259 (C2), CIF RO25357255, societate comercială la care Municipiul Roman este asociat majoritar cu un aport de 99,9%.

Art. 2 Se dă mandat doamnei Emanuala Bojescu, posesor al C.I. seria __, nr. ______, eliberat de SPCLEP Roman la data de __.__.____ să efectueze toate demersurile necesare și să semneze toate documentele necesare pentru dizolvarea, lichidarea și radierea SC MUNICIPAL LOCATO SERV S.A.

Art. 3 Se desemnează lichidator al SC MUNICIPAL LOCATO SERV S.A., MANAGER CONT SPRL, prin practician în insolvență dl. Teofănescu Cezar.

Art. 4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri H.C.L. nr. 187/15.12.2008, H.C.L. nr. 145/18.10.2010, H.C.L. nr. 83/30.08.2012, H.C.L. nr. 136/31.10.2012 și H.C.L. nr. 107/24.06.2015 se abrogă.

Art. 5 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU