HCL nr. 018 din 31.01.2019

0
HCL nr. 018 din 31.01.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 18 din 31.01.2019

privind prelungirea unui Acord de parteneriat

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 1610 din 25.01.2019 iniţiată de către Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 1611 din 25.01.2019 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul favorabil nr. 9 din 31.01.2019 al Comisiei de buget finanţe, avizul favorabil nr. 3 din 31.01.2019 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 18 din 31.01.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 1993 din 31.01.2019 dat de Secretarul municipiului Roman.

În temeiul prevederilor Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 4634/25.09.2014, a art. 57, alin. 1, 2, 3 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, în baza OMEN 5577/2011, a prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „c”, „e”, alin. 4, lit. „a”, alin. 6, lit. „a”, pct. 1, art. 45, precum şi art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă prelungirea Acordului de parteneriat cu Centrul Județean de Excelență Neamț, încheiat în baza H.C.L. nr. 207/27.09.2018, pentru perioada 03.01.2019 – 31.03.2019

Art. 2 Se aprobă suma de 36.000 lei necesară pentru plata salariilor profesorilor care susțin cursuri la grupele din Roman, pentru lunile decembrie 2018, ianuarie 2019, februarie 2019 și martie 2019, în baza documentelor justificative prezentate.

Art. 3 Se mandatează Primarul municipiului Roman, prin serviciile specializate, să încheie și să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, Actul adițional la Acordul de parteneriat cu Centrul Județean de Excelență Neamț, așa cum a fost aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcţia Economică va proceda la includerea în bugetul local pentru anul 2019 a sumelor destinate realizării obiectului Actului Adițional la Acordul de parteneriat cu Centrul Județean de Excelență Neamț, așa cum a fost aprobat prin prezenta hotărâre și care vor fi virate prin ordonatorul principal Municipiul Piatra Neamț.

Art. 5 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU