HCL nr. 017 din 28.01.2021

0
HCL nr. 017 din 28.01.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 17 din 28.01.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 166 din 06.07.2018
PROIECT: Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul general obligatoriu – Corpul D al „Colegiului Naţional Roman-Vodă” din Municipiul Roman;

Axa prioritară 10: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale
Prioritate de investiţii 10.1: Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare,
Obiectiv specific 10.1/învăţământ obligatoriu: Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului
Apel de proiecte: POR10//2017/10/10.1b/7 REGIUNI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând referatul de aprobare nr. 3281 din 18.01.2021 înaintat de către doamnul Leonard Achiriloaei, Primar al Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 3723 din 19.01.2021 al Direcţiei tehnice şi de investiţii;

Văzând avizul de legalitate nr. 5255 din 22.01.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 8 din 26.01.2021 al Comisiei pentru buget – finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 17 din 26.01.2021 al Comisiei juridice.

Având în vedere Apelul de proiecte nr. 1, Axa prioritară 10: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritate de investiţii 10.1: Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv specific 10.1/învăţământ obligatoriu: Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

Apel de proiecte: POR10//2017/10/10.1b/7 REGIUNI

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administarativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică articolele 3 şi 4 din H.C.L. nr. 166 din 06.07.2018, care vor avea următorul conținut:

„ Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului: Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul general obligatoriu – Corpul D al „Colegiului Naţional Roman-Vodă” din Municipiul Roman, în cuantum de 9.636.373,08 lei (inclusiv T.V.A.).
Art. 4. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Roman, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul general obligatoriu – Corpul D al „Colegiului Naţional Roman-Vodă” din Municipiul Roman, în cuantum de 184.184,13 lei, precum şi cheltuiala neeligibilă în cuantum de 427.167,56 lei. ”

Art. 2 Se modifică anexa la H.C.L. nr. 166 din 06.07.2018, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman;
  • Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est;
  • Direcţiei Tehnice şi de Investiţii – Municipiul Roman – Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 28.01.2021, cu un număr de 18 voturi „pentru”, voturi abţineri 0, voturi „împotrivă” 0, din totalul de 19 consilieri prezenţi.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU