HCL nr. 018 din 28.01.2021

0
HCL nr. 018 din 28.01.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 18 din 28.01.2021

privind utilizarea excedentului bugetului local al anului 2020 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 3726 din 19.01.2021 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr.3758 din 19.01.2021 întocmit de către Direcţia Economică;

Văzând avizul de legalitate nr. 5255 din 22.01.2021 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 9 din 26.01.2021 al Comisiei pentru buget finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 18 din 26.01.2021 al Comisiei juridice;

Având in vedere prevederile art. 58, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice lcocale .

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local al anului 2020 in suma de 9.898,61 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021,conform anexei la prezenta hotărâre .

Art. 2 Direcția economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU