HCL nr. 016 din 28.01.2021

  0
  723

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 16 din 28.01.2021

  privind modificarea H.C.L. nr. 320/2019 privind stabilirea salariilor de bază ale funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Roman

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Având în vedere :

  • referatul de aprobare nr. 2698/2021 iniţiat de către Primarul municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 2885/2021 întocmit de Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Direcţia Economică;
  • prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ;
  • H.G. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

  Luând în considerare

  • procesul-verbal nr. 2792/2021 care rezultă îndeplinirea condiţiei de consultare a organizaţiilor sindicale şi a reprezentanţilor salariaţilor la nivel de unitate, cu privire la stabilirea salariilor;
  • avizul de legalitate nr. 5255 din 22.01.2021 dat de Secretarul general municipiului Roman avizul favorabil nr. 7 din 26.01.2021 al comisiei pentru buget-finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 16 din 26.01.2021 al comisiei juridice;
  • prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2021, se modifică anexele nr. 1 – nr. 5 ale H.C.L. nr. 320/2019 privind stabilirea salariilor de bază ale funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Roman, cu modificările și completările ulterioare, conform anexelor nr. 1 – nr. 5 la prezenta hotărâre.

  Art. 2 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Roman vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 3 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Teodora BACIU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU