HCL nr. 012 din 27.01.2022

0
HCL nr. 012 din 27.01.2022

ROMÂ N I A
J U D E Ţ U L N E A M Ţ
MU N I C I P I U L R OMA N
CON S I L I U L LOC A L
H O T Ă R Â R E
Nr. 12 din 27.01.2022
privind transmiterea în folosință gratuită a unui teren către
D.G.A.S.P.C. Neamț
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând referatul de aprobare nr. 4386 din 20.01.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 4505 din 21.01.2022 al Direcției Juridice și Administrație Publică;
Văzând avizul de legalitate nr. 4656 din 21.01.2022 al Secretarului General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 4 din 26.01.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 11 din 26.01.2022 al Comisiei juridice;
Luând act de solicitarea nr. 49967 din 07.12.2022 înaintată de D.G.A.S.P.C. Neamț – instituție publică în subordinea Consiliului Județean Neamț;
Având în vedere prevederile art. 285, art. 287 lit. (b), art.297 lit. (d), art. 349 -351 din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare și ale art. 874 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;;
În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. (6), lit. „a”, al art. 139, al art. 140, precum şi al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare constituit în favoarea Colegiului tehnic ”Petru Poni”, prin Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 95 din 21.04.2016 și contractul de dare în administrare nr. 11206 din 31.05.2016, înscris în anexa, grupa 4, poziția 2, asupra suprafeței de 219 mp teren din totalul suprafeței de 5509 mp, – curte corp B Colegiul Tehnic ”Petru Poni” (Școala nr. 3).
Art. 2. (1). Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului – instituție publică în subordinea Consiliului Județean Neamț, a terenului în suprafață de 219 mp, situat în Roman, str. Cuza Vodă nr. 84A, teren care aparține domeniului public al municipiului Roman, neînscris în Cartea Funciară, cu valoare de inventar de 50.825 lei, identificat conform schiței anexa nr. 1 și având datele de identificare prevăzute în anexa 2, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea desfășurării activității Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități.
(2) Transmiterea terenului identificat la art. 2, alin. 1 se va face pe perioadă determinată, respectiv 10 ani, începând cu data de 01.03.2022, cu respectarea destinației acestuia.
(3) Proprietarul își rezervă dreptul retragerii dreptului de folosință gratuită dacă interesul local o impune.
Art. 3. Predarea-primirea bunurilor menționate la art. 2, alin. 1 se va realiza pe baza unui protocol de predare-primire care se va încheia în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
Art. 4. Beneficiarul dreptului de folosință gratuită are următoarele obligații: a) să asigure resursele financiare necesare întreținerii și funcționării bunului, potrivit destinației sale și să intervină ori de câte ori se impune, în ceea ce privește lucrările de reparații;
b) să folosească bunul potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată folosinţa gratuită;
c) să prezinte, anual, proprietarului, rapoarte privind activitatea de utilitate publică desfăşurată, gradul de implementare la nivelul colectivităţii, precum şi prognoze şi strategii pentru perioada următoare;
d) să permită accesul proprietarului pentru efectuarea controlului asupra bunurilor;
e) să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui;
f) la încetarea folosinţei gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a
primit, în afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, şi liber de orice sarcini.
g) Folosinţa dobândită în baza prezentei hotărâri nu poate fi transmisă, nici oneros şi nici cu titlu gratuit, unei alte persoane.
h) Titularul dreptului de folosinţă gratuită are obligaţia de a informa proprietarul cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum şi la existenţa unor cauze sau iminenţa producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului.
Art. 5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman prin serviciile specializate să semneze protocolul de preluare-predare.
Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Roman prin Direcția Juridică și Administrație Publică şi Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija Secretarului general al municipiului Roman.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0