HCL nr. 013 din 27.01.2022

0
HCL nr. 013 din 27.01.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 13 din 27.01.2022
privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare
cumpărare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând referatul de aprobare nr. 4241 din 20.01.2022 iniţiat de către dl Leonard Achiriloaei – primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 4553 din 21.01.2022 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;
Văzând avizul pentru legalitate nr. 4656 din 21.01.2022 dat de secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 5 din 26.01.2022 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului , precum și avizul favorabil nr. 13 din 26.01.2022 al Comisiei juridice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;
Luând în considerare adresele transmise de Direcția Municipal Locato, înregistrate la primăria municipiului Roman sub nr. 1802/12.01.2022, 1804/12.01.2022;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), ale art. 139, alin. 1, ale art. 140 alin. (1), precum și cele ale art. 196, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 10050/28.X.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii Mircea Dumitru și Adeluța, ce are ca obiect apartamentul nr. 19, situat în blocul 41, etajul II, scara A din str. Smirodava, municipiul Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a adresei apartamentului, respectiv str. Smirodava, blocul 41, scara A, etajul IV, apartamentul 19 în loc de str. Smirodava, blocul 41, scara A, etajul II, apartamentul 19 cum greșit s-a menționat.
Art. 2. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 7722/25.03.1992 încheiat între RAGLT Roman și dna Iosub Verginia, ce are ca obiect apartamentul nr. 12, situat în blocul 2, etajul p, scara B din str. P. Donici, municipiul Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorului, respectiv Iosub Virginia în loc de Iosub Verginia cum greșit s-a menționat.
Art. 3. Primarul prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0