HCL nr. 011 din 27.01.2022

0
HCL nr. 011 din 27.01.2022

R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E
Nr. 11 din 27.01.2022
privind aprobarea Regulamentului privind procedura constituirii
dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în
proprietatea municipiului Roman
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând referatul de aprobare nr. 3870 din 19.01.2022 înaintat de către Primarul municipiului Roman- dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate comun nr. 4133 din 20.01.2022 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
Văzând avizul de legalitate nr. 4656 din_21.01.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 3 din 26.01.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 11 din 26.01.2022 al Comisiei juridice;
Având în vedere prevederile art. 693 -701 din Legea nr. 287/2009R, privind Codul Civil, precum și prevederile art. 1, alin. (6) din Legea nr. 554/2004, legea contenciosului administrativ;
În temeiul dispoziţiilor art. 87, alin. 5, art. 129, alin. 2, lit. “c”, art. 139, alin. 1 și 3, ale art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind procedura constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în proprietatea municipiului Roman, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă H.C.L. nr. 288 din 22.12.2021 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman în favoarea proprietarilor de construcții amplasate pe acestea.
Art. 3. Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 4. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 13
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 6
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0