HCL nr. 010 din 31.01.2019

  0
  1128

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 10 din 31.01.2019

  privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere – cadru

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 1249 din 21.01.2019 iniţiată de Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 1250 din 21.01.2019 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

  Văzând avizul favorabil nr. 5 din 31.01.2019 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 1 din 31.01.2019 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 10 din 31.01.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 1993 din 31.01.2019 dat de Secretarul municipiului Roman.

  În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, „e”, alin. 4, lit. „a” și alin. 7, lit. „a”, al art. 45, precum şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă Acordul de asociere – cadru dintre Municipiul Roman și Teatrul Tineretului Piatra Neamț, pentru organizarea unor spectacole de teatru din cadrul Stagiunii Teatrale 2018-2019 din perioada 01.02.2019 – 31.07.2019, în Sala „Nicolae Manolescu-Strunga” (Sala de Festivități) din cadrul Primăriei municipiului Roman, conform anexei la prezenta hotărâre.

  Art. 2 Se mandatează Primarul municipiului Roman, d-nul Lucian Ovidiu Micu să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, acordurile de asociere cu Teatrul Tineretului Piatra Neamț, pentru spectacolele de teatru din cadrul Stagiunii Teatrale 2018-2019 din perioada 01.02.2019 – 31.07.2019, susținute în Sala „Nicolae Manolescu-Strunga” (Sala de Festivități) din cadrul Primăriei municipiului Roman, stabilind programul spectacolelor și toate elementele necesare desfășurării în condiții optime a spectacolelor de teatru.

  Art. 3 Se scutește de plata taxei de utilizare a Sălii de Festivități prevăzute la art. 2 din H.C.L. nr. 69 din 29.03.2019, organizatorul – Teatrul Tineretului Piatra Neamț pentru spectacolele susținute de trupa de teatru, din cadrul Stagiunii Teatrale 2018-2019 din perioada 01.02.2019 – 31.07.2019.

  Art. 4 Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. și Direcția Administrativă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Constantin HOLBAN

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU