HCL nr. 009 din 31.01.2019

0
HCL nr. 009 din 31.01.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 9 din 31.01.2019

acordarea unui mandat special pentru aprobarea tarifelor pentru servicii conexe aplicate de Operatorul C.J. APASERV S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 1252/21.01.2019 inițiată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu;

Examinând raportul de specialitate nr. 1254/21.01.2019 întocmit şi înaintat de către Direcția Tehnică;

Văzând avizul favorabil nr. 3 din 31.01.2019 al Comisiei pentru administrație public locală, sport și turism, avizul favorabil nr. 9 din 31.01.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 1993 din 31.01.2019 dat de către secretarul municipiului Roman;

Luând în considerare :

  • adresa nr. 8313/240/10.12.2018 a Operatorului Regional – Compania Județeana APA SERV SA, cu privire la modificarea tarifelor aferente serviciilor conexe la nivelul intregii arii de operare/delegare precum si
  • adresa nr. 106/28.12.2018 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT”;

Având in vedere prevederile :

  • Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: art. 8, alin. 3, lit. „k” și „d^„ și art.10, alin. 5;
  • Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile și completarile ulterioare, respectiv: art. 12, alin. 1, lit. „i” și art. 35, alin. 4;
  • H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru și a Statutului – cadru ale asociatiillor de dezvoltare in tercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) şi d), alin. (4), lit. d) şi e), alin. (5), lit. a), ale art. 45, alin. (1), precum şi ale art. 115, ali. 1, lit. „b” din Legea 215/2001R privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se acorda mandat special reprezentantului Municipiului Roman, dl Dan Felician Ioniță, să voteze „pentru” în Adunarea Generala a Asociațiilor a A.D.I ”AQUA NEAMT”, în numele şi pe seama Consiliului Local al Municipiului Roman, următoarele:

  • Modificarea si completarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice – apa, conform anexei nr. 1;
  • Modificarea si completarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice – canalizare, conform anexei nr. 2;
  • Modificarea prin Act aditional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare nr. 28/10.08.2009, incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT” si Compania Judeteana ApaServ S.A., cu privire la modificarea si completarea tarifelor pentru servicii conexe serviciilor de utiliatti publice apa si canalizare ;

Art. 2 În situatia în care reprezentantul municipiului Roman desemnat la art. 1, respectiv dl. Dan Felician Ioniță se afla în imposibilitatea exercitării mandatului incredintat, interesele municipiului vor fi reprezentate de dl. Danuț Rudolf Friesenhahn, în calitate de consilier primar, cetatean roman, născut la data de xx.xx.xx la xxxxxx, județul xxxxx, domiciliat în xxxxx, posesor al C.I. seria xx, nr. xxxxxx, eliberat de SPCLEP xxxxx la data de xx.xx.xxxx, C.N.P xxxxxxxxxxxxx.

Art. 3 Se aproba semnarea, prin reprezentantul legal al A.D.I.”AQUA NEAMT”, presedintele Asociatiei – dl. Radu Tudorel, a Actului Aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare nr. 28/2009, cu privire la modificarea si completarea tarifelor pentru servicii conexe serviciilor de utilitati publice apa si canalizare.

Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU