HCL nr. 006 din 31.01.2019

0
HCL nr. 006 din 31.01.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 6 din 31.01.2019

privind aprobarea dezmembrării unor terenuri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 1001 din 16.01.2019 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 1003 din 16.01.2019 întocmit de către Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 2 din 31.01.2019 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 6 din 31.01.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 1993 din 31.01.2019 al Secretarului municipiului Roman;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „c” și alin. 5, lit „a”, ale art. 45, alin. 3, ale art. 124, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 451 m.p., cu nr. cadastral 55991, situat în str. Ştefan cel Mare, nr. 198, astfel:

  • lotul 1 – în suprafaţă de 378 m.p.– curţi-construcţii;
  • lotul 2 – în suprafaţă de 73 m.p. – curţi-construcţii;

Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 919 m.p., cu nr. cadastral 55261, situat în str. Nordului, nr. 3, astfel:

  • lotul 1 – în suprafaţă de 831 m.p. – curţi-construcţii;
  • lotul 2 – în suprafaţă de 88 m.p. – curţi-construcţii;

Dimensiunile vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul municipiului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU