HCL nr. 005 din 31.01.2019

0
HCL nr. 005 din 31.01.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 5 din 31.01.2019

privind aprobarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor teritoriale din Municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 500 din 10.01.2019 iniţiată de către Primarul municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 501 din 10.01.2019 întocmit de către Serviciul Situaţii de Urgenţă, SSM şi PSI;

Văzând avizul favorabil nr. 2 din 31.01.2019 al comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 5 din 31.01.2019 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 1993 din 31.01.2019 al Secretarului municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 1, art. 13, lit. „a” şi art. 14, lit. „a” din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cele ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. „a”, pct. 8 şi alin. 9, ale art. 45, alin. 1, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr.215/2001R a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale nr. 498 din 10.01.2019 întocmit de către Serviciul Situaţii de Urgenţă, SSM şi PSI.

Art. 2 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se actualizează anual de către Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă.

Art. 3 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgentă va lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul Municipiului Roman va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri institutiilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU