HCL nr. 007 din 31.01.2019

0
HCL nr. 007 din 31.01.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 7 din 31.01.2019

privind aprobarea menţinerii unei taxe de concesiune

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 1035 din 17.01.2019 iniţiată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 1036 din 17.01.2019 întocmit de către Direcţia Tehnică;

Văzând avizul favorabil nr. 3 din 31.01.2019 al Comisiei pentru Buget – finanţe, avizul favorabil nr. 7 din 31.01.2019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 1993 din 31.01.2019 dat de Secretarul Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 4 din H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale;

Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă menţinerea taxei de concesiune anuală (redevenţa) aprobată prin H.C.L. nr. 16 din 28.01.2010, pentru anul 2019, la valoarea de 12 euro/mp/an pentru spaţiile cu destinaţie cabinete medicale rămase în concesiune, cuprinse în lista anexă la H.C.L. nr. 93/2008.
Redevenţa se aplică în mod unitar atât pentru suprafaţa utilă a cabinetelor cât şi pentru suprafaţa utilă a spaţiilor comune aferente aflate în concesiune.

Art. 2 Direcţiile de specialitate din cadrul Municipiului Roman vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU