HCL nr. 002 din 17.01.2022

0
HCL nr. 002 din 17.01.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 002 din 17.01.2022

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 227 din 27.09.2018

PROIECT: „REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ŞI DOTAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENŢĂ ROMAN”
Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,
Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale,

Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități,

Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând referatul de aprobare nr. 1033 din 10.01.2022 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primar al Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 1876 din 12.01.2022 al Serviciului Managementul Proiectelor;

Văzând avizul de legalitate nr. 2416 din 14.01.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 2 din 17.01.2022 al Comisiei pentru buget-finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 2 din 17.01.2022 al Comisiei juridice.

Având în vedere Apelul de proiecte nr. 1, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate,
Operațiunea A – Ambulatorii

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică articolele 3 și 4 din H.C.L. nr. 227 din 27.09.2018, care vor avea următorul conținut:
„Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului: „REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ŞI DOTAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENŢĂ ROMAN”, în cuantum de 16.268.206,25 lei (inclusiv T.V.A.).
Art. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Roman, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 5.576.464,20 lei (inclusiv T.V.A.), cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 213.834,85 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului: „REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ŞI DOTAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENŢĂ ROMAN”.

Art. 2 Se modifică anexa la H.C.L. nr. 227 din 27.09.2018, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman;
  • Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est;
  • Serviciului Managementul Proiectelor – Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Radu-Cătălin Curpăn

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU