HCL nr. 001 din 17.01.2022

0
HCL nr. 001 din 17.01.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 001 din 17.01.2022

privind utilizarea partială a excedentului bugetului local al anului 2021 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 930 din 07.01.2022 inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 1846 din 12.01.2022 întocmit de către Direcţia Economică;

Văzând avizul favorabil nr. 1 din 17.01.2022 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 1 din 17.01.2022 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 2416 din 14.01.2022 al Secretarului general al Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 58 alin.1, lit. „a” din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice lcocale .

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă utilizarea parțială a excedentului bugetului local al anului 2021 în sumă de 9.215,64 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2022, conform anexelor nr. 1 , nr. 2 si nr. 2.1 la prezenta hotărâre .

Art. 2 Direcția economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Radu-Cătălin Curpăn

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU