HCL nr. 003 din 17.01.2022

0
HCL nr. 003 din 17.01.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 003 din 17.01.2022

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 192 din 21.08.2018

PROIECT: „Proiect integrat de construire şi dotare a Corpului B şi a Sălii de Sport – Şcoala Costache Negri pentru învățământul general obligatoriu şi reabilitarea şi modernizarea drumurilor publice în cartierul Petru Rareş din Municipiul Roman”

Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii,
Prioritatea de investiţii 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale,
Obiectivul Specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România
Apel de proiecte: POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Luând în considerare solicitarea de clarificare nr. 8 transmisă de A.D.R. Nord-Est cu nr. 507/OI/06.01.2022,

Analizând referatul de aprobare nr. 1891 din 12.01.2022 înaintat de către doamnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 1987 din 12.01.2022 al Serviciului Managementul Proiectelor;

Văzând avizul de legalitate nr. 2416 din 14.01.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 3 din 17.01.2022 al Comisiei pentru buget – finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 3 din 17.01.2022 al Comisiei juridice.

Având în vedere Apelul de proiecte nr. 1, Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale, Obiectivul Specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 192 din 21.08.2018, care va avea următorul conținut:
„Art. 2. Se aprobă documentația tehnico-economică și a tuturor indicatorilor tehnici din cadrul proiectului/documentației tehnice revizuite atât pentru componentele obiectivului de investiție „Construire și dotare a Corpului B și a Sălii de sport” cât și pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea si modernizarea drumurilor publice în cartierul Petru Rareș din Municipiul Roman” din cadrul proiectului „Proiect integrat de construire şi dotare a Corpului B şi a Sălii de Sport – Şcoala Costache Negri pentru învățământul general obligatoriu şi reabilitarea şi modernizarea drumurilor publice în cartierul Petru Rareş din Municipiul Roman”.

Art. 2 Se modifică anexa la H.C.L. nr. 192 din 21.08.2018, așa cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 246 din 15.11.2021, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman;
  • Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est;
  • Serviciului Managementul Proiectelor – Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Radu-Cătălin Curpăn

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU