HCL nr. 99 din 27.04.2018

0
HCL nr. 99 din 27.04.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 99 din 27.04.2018

privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investitii, a listei de studii si proiecte finantate din bugetul local si a listei de investitii la S.M .U . Roman pe anul 2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerile de motive nr. 7938/23.04.2018 și 8261/26.04.2018 iniţiate de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman şi întocmite de către Direcţia Economică;

Văzând avizul favorabil nr. 51 din 27.04.2018 al Comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. 99 din 27.04.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 8341 din 27.04.2018 al Secretarului Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 19, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „a”, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. l, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2018, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului institutiilor si activitatilor finantate din venituri proprii, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3 Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 4 Se aprobă rectificarea listei de studii și proiecte, conform anexei nr. 4 – parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 5 Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiţii la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, conform anexei nr. 5 – parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 6 Direcția economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta Hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU