HCL nr. 100 din 27.04.2018

  0
  1198

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 100 din 27.04.2018

  privind aprobarea încheierii de protocoale de colaborare privind prestarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 7882 din 23.04.2018 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 7883 din 23.04.2018 întocmit de către Direcția Tehnică și Biroul Juridic-Contencios.

  Văzând avizul favorabil nr. 25 din 27.04.2018 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. __ din 27.04.2018 al Comisiei Juridice, avizul favorabil nr. 100 din 27.04.2018 al Comisiei pentru buget – finanțe, precum şi avizul pentru legalitate nr. 8341 din 27.04.2018 dat de către Secretarul municipiului Roman;

  Având în vedere prevederile O.G. nr. 71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, ale O.U. G. nr. 155/ 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, precum și ale art. 3 din H.G. nr. 1059/ 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor;

  Luând act de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

  În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 19, din Legea nr. 215/2001R – Legea administrației publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

  În temeiul art. 45 şi ale art. 115 din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă încheierea de protocoale de colaborare privind prestarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, între S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în calitate de delegatar al serviciului public de gestionare a câinilor fără stapân şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale ADI Roman Metropolitan, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

  Art. 2 Se aprobă tarifele la care se vor presta serviciile prevazute la art. 1, după cum urmează:

  • Se vor aplica tarifele aprobate prin H.C.L. nr. 56/29.03.2018 și un tarif suplimentar de transport în cuantum de 1,5 lei /km.
  • Se va aplica pentru fiecare UAT o taxa fixă minimă lunară în cuantum de 500 lei/lună.

  Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,
  Petru FARCAȘI

  Contrasemnează
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU